Memberskaarten

Eis nei Memberskaarten sinn do, Falls dir Interesse huet, mellt Iech iwwert eist Kontaktformular

Wann Dir eis wëllt ënnerstëtzen, kënnt Dir dat gären maache mat engem Don op de Kont:

Banque et Caisse d’Épargne de l’État
IBAN: LU26 0019 5000 2119 3000
BIC: BCEELULL

Mir soen Iech villmools MERCI!

Biergaarbechter Musek
A.S.B.L. – RCS : F11286